078 සහ 072 යන අංක ද්විත්වය සඳහාම වලංගු වේ. කරුණාකර මුදල් ගෙවීමට අවශ්‍ය දුරකතන අංකය ඇතුළත් කරන්න.

දුරකථන අංකය


දුරකථන අංකය නැවත ඇතුලත් කරන්න


රී ලෝඩ් කරන මුදල


විද්‍යුත් තැපෑල


ගෙවීමේ ක්‍රමය078 සහ 072 යන අංක ද්විත්වය සඳහාම වලංගු වේ. කරුණාකර මුදල් ගෙවීමට අවශ්‍ය දුරකතන අංකය ඇතුළත් කරන්න.

Select Internet Pack

Rs 79: 750MB - 15 days

Rs 79: 750MB - 15 days

Rs 153: 1.5GB - 30 days

Rs 153: 1.5GB - 30 days

Rs 311: 3.45GB - 45 days

Rs 311: 3.45GB - 45 days

Rs 485: 5.5GB - 60 days

Rs 485: 5.5GB - 60 days

Rs 809: 10GB - 60 days

Rs 809: 10GB - 60 days

Rs 1058: 15GB - 60 days

Rs 1058: 15GB - 60 days

Rs 1,626: 25GB - 60 days

Rs 1,626: 25GB - 60 days
දුරකථන අංකය


දුරකථන අංකය නැවත ඇතුලත් කරන්න


විද්‍යුත් තැපෑල


ගෙවීමේ ක්‍රමය078 සහ 072 යන අංක ද්විත්වය සඳහාම වලංගු වේ. කරුණාකර මුදල් ගෙවීමට අවශ්‍ය දුරකතන අංකය ඇතුළත් කරන්න.

දුරකථන අංකය


දුරකථන අංකය නැවත ඇතුලත් කරන්න


විද්‍යුත් තැපෑල


රී ලෝඩ් කරන මුදල


ගෙවීමේ ක්‍රමය078 සහ 072 යන අංක ද්විත්වය සඳහාම වලංගු වේ. කරුණාකර මුදල් ගෙවීමට අවශ්‍ය දුරකතන අංකය ඇතුළත් කරන්න.

අන්තර්ජාල පැකේජය තෝරන්න

දුරකථන අංකය


දුරකථන අංකය නැවත ඇතුලත් කරන්න


විද්‍යුත් තැපෑල


ගෙවීමේ ක්‍රමය078 සහ 072 යන අංක ද්විත්වය සඳහාම වලංගු වේ. කරුණාකර මුදල් ගෙවීමට අවශ්‍ය දුරකතන අංකය ඇතුළත් කරන්න.

දුරකථන අංකය


රහස්‍ය අංකය


Choose Language

රීලෝඩ් කිරීම හා මුදල් ගෙවීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් පියවරෙන් පියවර.

ගණුදෙනුවලින් සිදුවන වැරදි සදහා ලැබෙන පොදු පණිවිඩය

මෙම ගණුදෙනුව සම්පූර්ණ කිරීම සදහා ප්‍රමාණවත් මුදලක් ගිණුමේ නොමැත
මෙම ගණුදෙනුව ඔබගේ බැංකුව මගින් අවලංගු කර ඇත. ඔබගේ බැංකුව අමතා ගැටළුව නිරාකරණය කරගන්න. නැතිනම් වෙනත් කාඩ් පතක් භාවිත කර නැවත උත්සාහ කරන්න
ඔබ ඇතුලත් කල තොරතුරු වැරදියි.තොරතුරුවල නිරවද්‍ය භාවය පරීක්ෂාකර නැවත උත්සාහ කරන්න
ඔබ ඇතුලත් කල කාඩ් අංකය වැරදියි.තොරතුරුවල නිරවද්‍ය භාවය පරීක්ෂාකර නැවත උත්සාහ කරන්න
ඔබ ඇතුලත් කල කාඩ් අංකය වැරදියි.තොරතුරුවල නිරවද්‍ය භාවය පරීක්ෂාකර නැවත උත්සාහ කරන්න
ජාත්‍යන්තර ණයපත් සහ හරපත් භාවිතයෙන් ගෙවීම් කිරීම සදහා  www.etopuponline.com හෝ www.ding.com යන වෙබ් ලිපිනයන්ට පිවිසෙන්න.